Hendrix, Hardy, Hesse, Hexa, Helga, Holly, Hasta

MH protokoll

1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Hendrix Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Hardy Hesse Helga Holly Hasta Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Hexa Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll. Hardy
Följer med hela sträckan, neutral. Hendrix Hesse Helga Holly Hasta Följer med villigt. Engagerar sig. Hexa Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Hendrix Hardy Hasta Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren Hexa Accepterar. Är neutral. Hesse Helga Holly Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Hendrix Hardy Hesse Hexa Helga Holly Hasta Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Hendrix Hardy Hesse Hexa Helga Holly Hasta Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter – drar emot, släpper, tar om. Hesse Helga Holly Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Hendrix Hardy Hexa Hasta Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a. JAKT 1
Förföljande
Startar ej. Holly Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.Hendrix Hardy Helga Hasta Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Hesse Hexa Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. JAKT 2
Förföljande
Startar ej. Holly Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Hardy Hasta Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.Hendrix Hesse Hexa Helga Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT 1
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram. Hendrix Holly Griper ej, nosar på föremålet. Hexa Hasta Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Helga Griper direkt, släpper. Hardy Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek. Hesse
3b. JAKT 2
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram. Holly Hasta Griper ej, nosar på föremålet. Hexa Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Hendrix Griper direkt, släpper. Hardy Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek. Hesse Helga
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Hardy Hasta Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Hesse Hexa Helga Holly Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand. Hendrix Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST. LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott kan förekommer. Hardy Holly Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Hendrix Hesse Hexa Helga Hasta Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar. Helga Holly Hasta Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 del. Hendrix Hardy Hexa Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 och 2 del. Hesse Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Hardy Hesse Hasta Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Hendrix Hexa Helga Holly Går fram när figuranten ger sig till känna Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse. Hardy Hesse Hasta Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Hexa Helga Holly Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. Hendrix
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Hardy Hesse Hasta Blir aktiv men avbryter. Hexa Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Hendrix Helga Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig. Holly Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Helga Holly Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Hesse Hexa Hasta Flyr högst 5 meter. Hardy Flyr mer än 5 meter. Hendrix
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hot-beteenden. Hexa Helga Holly Hasta Visar enstaka hot-beteenden. Hardy Hesse Visar flera hotbe-teende under längre tid.
,
Visar flera hotbe-teenden och någon attack. Hendrix Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram. Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Hendrix Holly Hasta Går fram till overallen när föraren står bredvid. Hardy Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp. Hesse Hexa Helga
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver. Hesse Hexa Helga Holly
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Hardy Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen Hasta. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Hendrix Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. Hardy Hesse Hexa Helga Holly Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Hendrix Hasta Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Hendrix Hardy Hesse Hexa Helga Holly Hasta Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Hesse Hexa Holly Går fram till skramlet utan hjälp. Hendrix Hardy Helga Hasta
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Hendrix Hardy Hesse Hexa Helga Holly Hasta Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan. Hendrix Hardy Hesse Helga Hasta Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Holly Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Hexa Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteende Visar enstaka hotbeteende Hardy Helga Holly Visar flera hotbeteende under längre tid. Hendrix Hesse Hexa Hasta Visar flera hotbeteende och någon attack. Visar flera hotbeteende och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott Helga Holly Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Hendrix Hardy Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. Hesse Hexa Hasta
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering. Hendrix Hardy Hesse Hexa Helga Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Holly Hasta
,
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figs förklädnad. Går fram när föraren talar med fig/ lockar på hunden. Holly Hasta Går fram till spöket när föraren står bredvid. Hardy Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Hendrix Hesse Går fram till spöket utan hjälp. Hexa Helga
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt-försök. Accepterar kontakt – helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Hardy Hesse Besvarar kontakt när figurant bjuder. Holly Hasta Tar kontakt själv. Balanserad. Hendrix Hexa Helga Intensivt kontakt-beteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Hendrix Hardy Hesse Hexa Helga Holly Hasta Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremål. Hendrix Hardy Hesse Hexa Helga Holly Hasta Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen be-
rördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Hendrix Hardy Hesse Holly Hasta
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Helga Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Hexa (sticker t skytten) Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.