Qrut, Quick, Qubik, Qiriko, Qula, Qrista
MH protokoll
1 2 3 4 5
1a. KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök.
Qrista
Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Qiriko Qula
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
Qrut Quick Qubik
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral.
Qrut
Följer med villigt. Engagerar sig.
Quick Qubik Qiriko Qula Qrista
Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren Qula Accepterar. Är neutral.
Qrut Qiriko Qrista
Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende.
Quick Qubik
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a. LEK 1 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv.  Leker aktivt, startar snabbt.
Qrut Quick Qubik Qiriko Qula
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
Qrista
2b. LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Qula Griper direkt med hela munnen.
Qrut Quick Qubik Qiriko Qrista
Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1 Dragkamp Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
Biter – drar emot, släpper, tar om.
Qrut Qiriko Qrista
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Qula
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
Quick Qubik
3a. JAKT 1 Förföljande Startar ej. Startar men avbryter.  Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.  Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Qrut Quick Qubik Qiriko Qula Qrista
QStartar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. JAKT 2 Förföljande Startar ej.
Qubik
Startar men avbryter.  Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.  Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Qrut Quick Qiriko Qula
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
Qrista
3b. JAKT 1 Gripande Nonchalerar bytet /springer ej fram.  Griper ej, nosar på föremålet.
Qrut
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Quick
Griper direkt, släpper.
Qubik Qrista
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Qiriko Qula
3b. JAKT 2 Gripande Nonchalerar bytet /springer ej fram.
Qubik
Griper ej, nosar på föremålet.
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Qrut Quick
Griper direkt, släpper.
Qula Qrista
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Qiriko
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.  Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.
Quick Qiriko
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Qrut Qrista
Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand.
Qubik Qula
Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST. LEK Intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad.
Kontroll, avbrott kan förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Qrut Quick Qubik Qiriko Qula Qrista
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök. 
5b. AVST. LEK Hot/agg. Inga skall eller morrningar.
Qrut Quick Qubik Qiriko Qula Qrista
Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 del. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 och 2 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.
5c. AVST. LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Quick Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.  Qula Går fram när figuranten ger sig till känna Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning.
Qrista
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
Qrut Qubik Qiriko
5d. AVST.LEK Leklust Visar inget intresse.
Quick
Leker ej men visar intresse. Qula Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Qrut Qubik Qrista
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. Qiriko
5e. AVST. LEK Samarbete Visar inget intresse
Quick
Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Qrut Qula Qrista
Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig.
Qubik Qiriko
Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp.
Qubik Qrista
Hukar sig och stannar.
Qrut Quick Qiriko
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter. Qula
Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN. Hot/agg. Visar inga hot-beteenden.
Qubik Qiriko Qula
Visar enstaka hot-beteenden.
Qrut Quick Qrista
Visar flera hotbe-teende under längre tid.
Visar flera hotbe-teenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram.
Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden.
Qrut Quick Qula
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Qiriko
Går fram till overallen utan hjälp.
Qubik Qrista
6d. ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Ingen tempo- förändring eller undanmanöver.
Qrut Quick Qubik Qiriko Qula Qrista
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.  Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen.
Quick Qubik Qiriko
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Qrut Qula Qrista
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp.
Qubik Qula
Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Qrut Quick Qiriko Qrista
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter. 
7b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
Qiriko
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Qubik Qrista
Går fram till skramlet utan hjälp.
Qrut Quick Qula
7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Qrut Quick Qubik Qiriko Qula Qrista
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.
Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan.
Qrut Quick Qubik Qiriko
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
Qula Qrista
Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN Hot/agg Visar inga hotbeteende.
Quick
Visar enstaka hotbeteende
Qrut Qula
Visar flera hotbeteende under längre tid.
Qubik Qiriko
Visar flera hotbeteende och någon attack.
Qrista
Visar flera hotbeteende och flera attacker.
8b. SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Quick Qubik Qrista
Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
Qrut Qiriko Qula
8c. SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
Quick
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering.
Qrut Qula Qrista
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Qiriko
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
Qubik
8d. SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.
Går fram när föraren talar med fig/ lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Qiriko Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.
Quick Qubik
Går fram till spöket utan hjälp
Qrut Qula Qrista
8e. SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontakt-försök.
Accepterar kontakt – helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Qula Besvarar kontakt när figurant bjuder.
Qrut Qiriko Qrista
Tar kontakt själv. Balanserad.
Quick Qubik
Intensivt kontakt-beteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv. Qula
Leker aktivt, startar snabbt.
Qrut Quick Qubik Qiriko Qrista
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK2 Gripande Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremål.
Qula Qrista
Griper direkt med hela munnen.
Qrut Quick Qubik Qiriko
Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen be- rördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Qrut Quick Qubik Qiriko Qula Qrista
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.