2004-08-18 SBK Halmstad
Faxebrand, Focus, Flora, Fenja, Funny
MH protokoll

1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Flora Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Faxebrand, Focus Funny Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Fenja Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.
Följer med hela sträckan, neutral. Faxebrand, Focus Flora Funny Följer med villigt. Engagerar sig. Fenja Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren Faxebrand Flora Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende.Focus Fenja Funny Accepterar. Intensivt kontabeteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Faxebrand, Focus Fenja Flora Funny Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Focus Fenja Flora Funny Griper direkt med hela munnen. Faxebrand Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter – drar emot, släpper, tar om. Focus Fenja Funny Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Faxebrand Flora Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a. JAKT 1
Förföljande
Startar ej. Faxebrand Fenja Funny Startar men avbryter. Flora Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Focus Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. JAKT 2
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter. Fenja Funny Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Faxebrand Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.Focus Flora Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT 1
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram. Faxebrand Fenja Flora Funny Griper ej, nosar på föremålet.Focus Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
3b. JAKT 2
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram. Fenja Funny Griper ej, nosar på föremålet. Focus Flora Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Faxebrand Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Faxebrand Flora Funny Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Focus Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand. Fenja Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST. LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott kan förekommer. Focus Fenja Funny Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Faxebrand Flora Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar. Faxebrand Focus Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 del.Flora Funny Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 och 2 del. Fenja Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Fenja Flora Funny Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse. Funny Leker ej men visar intresse. Fenja Flora Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Faxebrand Focus Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Flora Funny Blir aktiv men avbryter. Fenja Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Focus Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig. Faxebrand Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Faxebrand Focus Flora Funny Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter. Fenja
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hot-beteenden. Faxebrand Visar enstaka hot-beteenden. Focus Fenja Flora Funny Visar flera hotbe-teende under längre tid.
,
Visar flera hotbe-teenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram. Focus Flora Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Fenja Funny Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Faxebrand Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Faxebrand Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Fenja Funny Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Focus Flora Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Faxebrand Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Focus Fenja Flora Funny Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Faxebrand Focus Flora Funny Flyr mer än 5 meter. Fenja
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram Focus Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden. Faxebrand Funny Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Flora Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Fenja Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.Focus Fenja Flora Funny Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Faxebrand Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Faxebrand Funny Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Focus Fenja Flora Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteende Faxebrand Focus Funny Visar enstaka hotbeteende Fenja Flora Visar flera hotbeteende under längre tid. Visar flera hotbeteende och någon attack. Visar flera hotbeteende och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Faxebrand Focus Funny Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott Fenja Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Flora Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering. Faxebrand Focus Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
,
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flora Funny Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen. Fenja
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figs förklädnad. Focus Fenja Funny Går fram när föraren talar med fig/ lockar på hunden. Faxebrand Flora Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt-försök. Fenja Flora Accepterar kontak – helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Faxebrand Besvarar kontakt när figurant bjuder. Focus Funny Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontakt-beteemde mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Faxebrand Focus Fenja Flora Funny Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremål. Focus Fenja Funny Griper direkt med hela munnen. Faxebrand Flora Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen be-
rördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Faxebrand Fenja Flora
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Focus Funny Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser/avstår skott.