Rex, Romeo, Ramel, Ravi, Raya, Rind, Riva
MH protokoll
1 2 3 4 5
1a. KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök.
Qrista
Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan.
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
Rex Ramel Ravi Raya Riva
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla.
Romeo Rind
1b. KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll.
Romeo
Följer med hela sträckan, neutral.
Rex Ramel Ravi Raya Rind Riva
Följer med villigt. Engagerar sig.
Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren. Accepterar. Är neutral.
Rex Romeo Ramel Raya Rind Riva
Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende.
Ravi
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a. LEK 1 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv.
Ravi
Leker aktivt, startar snabbt.
Rex Romeo Ramel Raya Rind Riva
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
Qrista
2b. LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
 Romeo Ramel Rind Riva
Griper direkt med hela munnen.
Rex Ravi Raya
Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1 Dragkamp Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
Biter – drar emot, släpper, tar om.
Raya
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper.
Romeo Ravi Rind Riva
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
Rex Ramel
3a. JAKT 1 Förföljande Startar ej.
Ravi
Startar men avbryter.  Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Raya
Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Rex Romeo Ramel Rind Riva
QStartar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. JAKT 2 Förföljande Startar ej.

Startar men avbryter.  Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.  Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Rex Romeo Ramel Ravi Raya Rind Riva
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT 1 Gripande Nonchalerar bytet /springer ej fram.
Ravi
Griper ej, nosar på föremålet.
Raya Rind
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Ramel
Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Rex Romeo Riva
3b. JAKT 2 Gripande Nonchalerar bytet /springer ej fram.
Griper ej, nosar på föremålet.
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Ravi Rex Romeo Ramel Raya Rind Riva
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.  Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.
Rex Ramel
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Romeo Ravi Raya Rind
Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand.
Riva

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST. LEK Intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad.
Kontroll, avbrott kan förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Rex Ramel Ravi Raya Rind Riva
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
Romeo 
5b. AVST. LEK Hot/agg. Inga skall eller morrningar.
Rex Romeo Ramel Ravi Raya Rind Riva
Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 del. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 och 2 del.
Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.
5c. AVST. LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.
Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Ramel Raya Går fram när figuranten ger sig till känna

Rex Ravi

Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning.
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
Romeo Rind Riva
5d. AVST.LEK Leklust Visar inget intresse.
Leker ej men visar intresse.  Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Raya
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Ravi Rind Riva
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
Rex Romeo Ramel
5e. AVST. LEK Samarbete Visar inget intresse
Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Ravi Raya
Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig.
Rex Romeo Ramel Rind Riva
Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp.
Rex Rind Riva
Hukar sig och stannar.
Ravi Raya
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Romeo Ramel
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN. Hot/agg. Visar inga hot-beteenden.
Rex Romeo Ramel Raya Rind Riva
Visar enstaka hot-beteenden.
Ravi
Visar flera hotbe-teende under längre tid.
Visar flera hotbe-teenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram.
Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden.
Romeo Ramel Ravi Raya
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. 
Går fram till overallen utan hjälp.
Rex Rind Riva
6d. ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Ingen tempo- förändring eller undanmanöver.
Rex Romeo Ramel Ravi Rind Riva
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
Raya
Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen.
Romeo Raya Rind Riva
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Rex Ravi
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle.
Ramel
Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp.
Hukar sig och stannar.
Ravi
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Rex Romeo Ramel Raya Rind Riva
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter. 
7b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
Ramel
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Romeo Ravi Raya
Går fram till skramlet utan hjälp.
Rex Rind Riva
7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Rex Romeo Ramel Ravi Raya Rind Riva
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.
Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan.
Rex Romeo Ramel Ravi Raya Rind Riva
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN Hot/agg Visar inga hotbeteende.
Rex Romeo Ramel Riva
Visar enstaka hotbeteende
Ravi Raya
Visar flera hotbeteende under längre tid.
Rind

Visar flera hotbeteende och någon attack.

Visar flera hotbeteende och flera attacker.
8b. SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då.
Riva
Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott
Raya
Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Rex Ramel Rind
Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
Romeo Ravi
8c. SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
Rex Romeo
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering.
Ramel Rind Riva
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Ravi Raya
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.
Går fram när föraren talar med fig/ lockar på hunden. Raya Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp
Rex Romeo Ramel Ravi Rind Riva
8e. SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontakt-försök.
Accepterar kontakt – helt oengagerad. Men drar sig inte undan.  Besvarar kontakt när figurant bjuder.
Rex Riva
Tar kontakt själv. Balanserad.
Romeo Ramel Ravi
Intensivt kontakt-beteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
Raya Rind
9a. LEK 2 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv.
Ravi
Leker aktivt, startar snabbt.
Rex Romeo Ramel Raya Rind Riva
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK2 Gripande Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremål.
Ramel Ravi Rind Riva
Griper direkt med hela munnen.
Rex Romeo Raya
Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen be- rördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Rex Romeo Ramel Ravi Raya Rind Riva
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.