Mistral/Marco, Marco Polo/Kiitos, Maestro/Malte, Medusa, Mynta, Shadow
MH protokoll
1 2 3 4 5
1a. KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.Shadow Malte Kiitos Marco Medusa Mynta Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka. Medusa Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral. Shadow Malte Följer med villigt. Engagerar sig. Kiitos Marco Mynta Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren Accepterar. Är neutral.Shadow Kiitos Medusa Mynta Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende.Marco Malte  Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a. LEK 1 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Kiitos Marco
Medusa Mynta
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.Shadow Malte
2b. LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.Shadow Malte Kiitos Medusa Mynta Griper direkt med hela munnen. Marco Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1 Dragkamp Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter – drar emot, släpper, tar om.Shadow
Medusa
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper.
Mynta
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.Malte Kiitos Marco
3a. JAKT 1 Förföljande Startar ej.
Medusa
Startar men avbryter. Kiitos Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Mynta Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.Shadow Malte
Marco
Medusa
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. JAKT 2 Förföljande Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Malte Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.Shadow Kiitos
Marco
Mynta
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT 1 Gripande Nonchalerar bytet /springer ej fram. Kiitos Medusa Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.Shadow Mynta Griper direkt, släpper. Malte Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Marco
3b. JAKT 2 Gripande Nonchalerar bytet /springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Kiitos
Medusa
Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek. Malte Shadow Marco Mynta
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.Malte Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Shadow
Marco Mynta
Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand. Kiitos Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST. LEK Intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott kan förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Kiitos Malte Shadow Marco
Medusa Mynta
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST. LEK Hot/agg. Inga skall eller morrningar. Malte Shadow Kiitos Marco Mynta Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 del.
Medusa
Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 och 2 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.
5c. AVST. LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Kiitos Går fram när figuranten ger sig till känna Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning. Marco
Medusa
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.Malte Shadow Mynta
5d. AVST.LEK Leklust Visar inget intresse.
Medusa
Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Kiitos Marco Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.Malte Shadow Mynta
5e. AVST. LEK Samarbete Visar inget intresse. Kiitos
Medusa
Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Mynta Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig.Malte Shadow Marco Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Shadow
Marco Medusa Mynta
Flyr högst 5 meter.Kiitos Malte Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN. Hot/agg. Visar inga hot-beteenden. Visar enstaka hot-beteenden.Malte Shadow Kiitos Marco Mynta Visar flera hotbe-teende under längre tid.
Medusa
Visar flera hotbe-teenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram. Mynta Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid.Kiitos Malte Medusa Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp. Marco
6d. ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Ingen tempo- förändring eller undanmanöver.
Marco Malte
Medusa Mynta
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Kiitos Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen.Kiitos Marco Malte Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Medusa
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Mynta Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar.
Marco
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.Malte
Medusa Mynta
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter. Kiitos
7b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram Mynta Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden.Kiitos Malte Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Medusa
Går fram till skramlet utan hjälp.
Marco
7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver.Kiitos
Marco
Malte Medusa
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.  Mynta Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan. Marco Malte
Medusa
 Mynta
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Kiitos Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN Hot/agg Visar inga hotbeteende Visar enstaka hotbeteende Kiitos
Medusa Mynta
Visar flera hotbeteende under längre tid. Marco Malte Visar flera hotbeteende och någon attack. Visar flera hotbeteende och flera attacker.
8b. SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott
Medusa
Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.Kiitos Marco Malte  Mynta Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Marco Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. , Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Kiitos Malte
Medusa Mynta
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figs förklädnad. Malte Går fram när föraren talar med fig/ lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Kiitos Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp. Marco
Medusa Mynta
8e. SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontakt-försök. Accepterar kontakt – helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Kiitos Mynta Besvarar kontakt när figurant bjuder.
Medusa
Tar kontakt själv. Balanserad. Marco Malte Intensivt kontakt-beteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Kiitos Marco
Medusa
Mynta
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Malte
9b. LEK2 Gripande Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremål.Kiitos Malte Mynta Griper direkt med hela munnen. Marco
Medusa
Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen be- rördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Marco
Medusa

Malte Mynta
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Kiitos Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.