Picasso, Poppinz
MH protokoll
1 2 3 4 5
1a. KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan.
Picasso Poppinz
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral.
Picasso Poppinz
Följer med villigt. Engagerar sig.  Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.
Poppinz
Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren Accepterar. Är neutral.
Picasso
Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende.
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a. LEK 1 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv. Poppinz Leker aktivt, startar snabbt.
Picasso
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. 
2b. LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.  Griper direkt med hela munnen.
Picasso
Griper direkt, hugger föremålet. Poppinz
2c. LEK 1 Dragkamp Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
Poppinz
Biter – drar emot, släpper, tar om.
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper.
Picasso
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a. JAKT 1 Förföljande Startar ej. Startar men avbryter.  Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.  Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Picasso Poppinz
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. JAKT 2 Förföljande Startar ej. Startar men avbryter.  Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.  Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Poppinz
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
Picasso
3b. JAKT 1 Gripande Nonchalerar bytet /springer ej fram.  Griper ej, nosar på föremålet.
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Poppinz
Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Picasso
3b. JAKT 2 Gripande Nonchalerar bytet /springer ej fram.  Griper ej, nosar på föremålet.
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Picasso Poppinz
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.  Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.  Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Picasso
Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand.
Poppinz
Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST. LEK Intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad.
Picasso
Kontroll, avbrott kan förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Poppinz
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök. 
5b. AVST. LEK Hot/agg. Inga skall eller morrningar.
Picasso Poppinz
Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 del. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 och 2 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.
5c. AVST. LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Picasso Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.  Går fram när figuranten ger sig till känna Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning.
Poppinz
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK Leklust Visar inget intresse.
Picasso
Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Poppinz Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.   Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. 
5e. AVST. LEK Samarbete Visar inget intresse.
Picasso Poppinz
Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.  Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.  Poppinz
Flyr högst 5 meter.
Picasso
Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN. Hot/agg. Visar inga hot-beteenden.
Visar enstaka hot-beteenden.
Poppinz
Visar flera hotbe-teende under längre tid.
Visar flera hotbe-teenden och någon attack.
Picasso
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram.
Picasso
Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden.
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Poppinz
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Ingen tempo- förändring eller undanmanöver.
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Poppinz Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.
Picasso
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen.
Picasso Poppinz
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Poppinz
Flyr högst 5 meter.
Picasso
Flyr mer än 5 meter. 
7b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
Picasso
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
Poppinz
7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Poppinz
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.
Picasso
Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan.
Picasso Poppinz
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN Hot/agg Visar inga hotbeteende.
Visar enstaka hotbeteende
Visar flera hotbeteende under längre tid.
Poppinz
Visar flera hotbeteende och någon attack.
Picasso
Visar flera hotbeteende och flera attacker.
8b. SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Picasso Poppinz
Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering.
Poppinz
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. , Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Picasso
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.
Picasso
Går fram när föraren talar med fig/ lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid.  Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp
Poppinz
8e. SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontakt-försök.
Picasso Poppinz
Accepterar kontakt – helt oengagerad. Men drar sig inte undan.  Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad.
Intensivt kontakt-beteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv.
Poppinz
Leker aktivt, startar snabbt.
Picasso
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK2 Gripande Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremål. Griper direkt med hela munnen.
Poppinz
Griper direkt, hugger föremålet.
Picasso
10. SKOTT Visar ingen be- rördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Poppinz
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.
Picasso
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.