Yoko Ono/Esme, Osiris/Osis, Oska, Ottar
MH protokoll
1 2 3 4 5
1a. KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Osiris Yoko Ono Oska Ottar Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral. Ottar Följer med villigt. Engagerar sig. Osiris  Yoko Ono Oska Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Ottar Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren Accepterar. Är neutral.  Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende.
Osiris Oska
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.  Yoko Ono 
2a. LEK 1 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt.
Yoko Ono Ottar
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Osiris Oska
2b. LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.  Griper direkt med hela munnen.
Yoko Ono Osiris Ottar
Griper direkt, hugger föremålet. Oska
2c. LEK 1 Dragkamp Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter – drar emot, släpper, tar om. Oska
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
Osiris Yoko Ono Ottar
3a. JAKT 1 Förföljande Startar ej. Startar men avbryter. Ottar Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Yoko Ono  Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Osiris Oska Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. JAKT 2 Förföljande Startar ej. Startar men avbryter. Ottar Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.  Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Osiris
Yoko Ono Oska
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT 1 Gripande Nonchalerar bytet /springer ej fram. Ottar Griper ej, nosar på föremålet.
Yoko Ono 
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Osiris Oska Griper direkt, släpper.  Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek. 
3b. JAKT 2 Gripande Nonchalerar bytet /springer ej fram. Ottar Griper ej, nosar på föremålet.
Yoko Ono 
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek. Osiris Oska
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.  Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Yoko Ono Osiris Oska Ottar Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand.  Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST. LEK Intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott kan förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.  Yoko Ono Osiris Ottar
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök. Oska
5b. AVST. LEK Hot/agg. Inga skall eller morrningar.
Yoko Ono Oska
Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 del. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 och 2 del. Osiris Ottar Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.
5c. AVST. LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Osiris Ottar Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.  Går fram när figuranten ger sig till känna Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp. Yoko Ono Oska
5d. AVST.LEK Leklust Visar inget intresse.
Osiris Ottar>
Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.   Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. Yoko Ono Oska
5e. AVST. LEK Samarbete Visar inget intresse.
Yoko Ono Osiris Ottar
Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.  Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
Oska
6a. ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar.
Yoko Ono Oska Ottar
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter.
Osiris
Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN. Hot/agg. Visar inga hot-beteenden.
Yoko Ono 
Visar enstaka hot-beteenden.
Osiris Oska Ottar
Visar flera hotbe-teende under längre tid.
Visar flera hotbe-teenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram.  Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden.
Yoko Ono Osiris
Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
Ottar
Går fram till overallen utan hjälp.
Oska
6d. ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Ingen tempo- förändring eller undanmanöver.
Yoko Ono Osiris Oska Ottar
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.  Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen.
Yoko Ono
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Osiris Oska Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Ottar Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp. Osiris Oska Hukar sig och stannar. Ottar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Yoko Ono 
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter. 
7b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden. Yoko Ono  Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
Osiris Oska Ottar
7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Yoko Ono Osiris Oska Ottar Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan.
Yoko Ono Osiris Oska
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Ottar Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN Hot/agg Visar inga hotbeteende.
Oska
Visar enstaka hotbeteende
Yoko Ono Ottar
Visar flera hotbeteende under längre tid.
Osiris
Visar flera hotbeteende och någon attack. Visar flera hotbeteende och flera attacker.
8b. SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. Yoko Ono Osiris Oska Ottar
8c. SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
Yoko Ono Oska
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering. Osiris Ottar Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. , Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.  Går fram när föraren talar med fig/ lockar på hunden. Osiris Går fram till spöket när föraren står bredvid.  Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Ottar Går fram till spöket utan hjälp.
Yoko Ono Oska
8e. SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontakt-försök. Accepterar kontakt – helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Ottar Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad.
Yoko Ono Osiris Oska
Intensivt kontakt-beteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt.
Yoko Ono Osiris Ottar
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Oska
9b. LEK2 Gripande Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremål. Griper direkt med hela munnen.
Yoko Ono Osiris Ottar
Griper direkt, hugger föremålet. Oska
10. SKOTT Visar ingen be- rördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Yoko Ono Osiris Oska Ottar Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.