Leia på SK Hagatorp 2013-11-09, Lennox på Varbergs BK 2014-03-30

MH protokoll

1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Lennox Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla. Leia
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.
Följer med hela sträckan, neutral. Leia Lennox Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren Accepterar. Är neutral. Leia  Lennox Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende. Accepterar. Intensivt kontabeteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv Lennox Leker aktivt, startar snabbt. Leia Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Lennox
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Leia Griper direkt, hugger föremålet. Leia Lennox
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter – drar emot, släpper, tar om. Lennox Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper. Leia
3a. JAKT 1
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Lennox Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Leia Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. JAKT 2
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Leia Lennox Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT 1
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Lennox Griper direkt, släpper. Leia Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
3b. JAKT 2
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Leia Lennox Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Lennox Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand. Leia Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST. LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott kan förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Leia Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök. Lennox
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar. Leia Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 del. Lennox Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 och 2 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Leia Går fram när figuranten ger sig till känna Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning. Lennox Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Leia Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. Lennox
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.Leia Lennox Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Leia Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.Lennox Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hot-beteenden. Leia Visar enstaka hot-beteenden. Lennox Visar flera hotbe-teende under längre tid.
,
Visar flera hotbe-teenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram. Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Lennox Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp. Leia
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver. Leia  Lennox
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. Leia Lennox Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Leia Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Lennox Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp. Leia Lennox
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Leia Lennox Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan. Lennox Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Leia Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteende Visar enstaka hotbeteende Leia Lennox Visar flera hotbeteende under längre tid. Visar flera hotbeteende och någon attack. Visar flera hotbeteende och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott Leia Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. Lennox
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering. Lennox Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
,
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen. Leia
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figs förklädnad. Går fram när föraren talar med fig/ lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Leia Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp. Lennox
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt-försök. Accepterar kontak – helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Lennox Besvarar kontakt när figurant bjuder. Leia Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontakt-beteemde mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leia Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Lennox
9b. LEK2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremål. Griper direkt med hela munnen. Leia Griper direkt, hugger föremålet. Lennox
10. SKOTT Visar ingen be-
rördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Leia Lennox
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser/avstår skott.